Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden CreaZeepBron

Voor bestellingen bij CreaZeepBron gelden de volgende algemene voorwaarden:

Door het vakje aan te klikken van onze Algemene Voorwaarden, en daarna het bevestigen van uw bestelling,
daarmee gaat u een betalingsverplichting aan met CreaZeepBron en bent u verplicht uw bestelling te betalen !


Artikel 1 Toepasselijkheid


1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van CreaZeepBron en op alle met CreaZeepBron aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn of haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door CreaZeepBron is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met CreaZeepBron in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 CreaZeepBron behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van CreaZeepBron en of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 CreaZeepBron is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant.
Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten2.1 Alle aanbiedingen van CreaZeepBron zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 CreaZeepBron behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mail adres.
De Klant en CreaZeepBron komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen (onder andere via e-mail) een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden.
De elektronische bestanden van CreaZeepBron gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.
CreaZeepBron garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie ecetera in overeenstemming zijn.
Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
Bij annulering / ontbinding van een orderbevestiging wordt 10% van het totale order bedrag in rekening gebracht aan de Klant.


Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 Door het vakje aan te klikken van onze Algemene Voorwaarden, en daarna het bevestigen van uw bestelling,
daarmee gaat u een betalingsverplichting aan met CreaZeepBron en bent u verplicht uw bestelling te betalen !


3.2 Alle door CreaZeepBron vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Verzendingkosten voor aflevering bij een Kiala punt zijn € 3.95. Als pakketpost, levering Post.nl tot 10 kilo zijn € 6,95 Als pakketpost, levering Post.nl boven de 10 kilo zijn € 13,00


3.3 Alle genoemde verzend- en administratiekosten gelden voor verzending binnen Nederland voor Belgie gelden er andere tarieven.
Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

3.4 De Klant kan verzoeken om de bestelling verzekerd te laten versturen.
De verzekeringskosten zijn voor rekening van de Klant.

3.5 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.6 CreaZeepBron kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.7 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.8 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van extra services over op rekeningnummer NL 70 RABO 014.26.82.691 ten name van CreaZeepBron te Den Haag of de klant betaald direct via IDEAL.


Artikel 4 Levering


4.1 CreaZeepBron heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:

Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling.

4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
Vertragingen zullen aan de Klant per email worden gemeld.

4.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

4.5 CreaZeepBron is niet aansprakelijk voor het zoekraken van de bestelling bij Post.nl & Kiala (Belgie) , wilt u dit voorkomen kan het altijd aangetekend verzonden worden. Dit kunt u aangeven tijdens het bestellen bij opmerkingen.


Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud


5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan CreaZeepBron verschuldigd is, heeft voldaan.
Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door CreaZeepBron aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld.
CreaZeepBron biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht.
De hoogte van de verzekeringskosten staat op de internetsite vermeld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn / haar rekening.
Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de Klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te vergoeden.
Eventuele retourzendingen aan CreaZeepBron zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.


Artikel 6 Ruilen en herroepingrecht


6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u CreaZeepBron daarvan direct en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail met foto`s en gemotiveerd kennis te geven.
De klant dient foto`s te maken van het aangeleverde kapotte / beschadigde pakket en direct na levering en ieder geval binnen twee (2) werkdagen naar creazeepbron@live.nl te sturen

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft CreaZeepBron de keuze de desbetreffende producten tegen retournering op kosten van de klant daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan CreaZeepBron te retourneren op eigen kosten.
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

6.4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt CreaZeepBron zorg voor terugbetaling binnen veertien (14) dagen van het door de Klant aan CreaZeepBron betaalde.

6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.


Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid


7.1 CreazeepBron geeft een (1) maanden garantie op de aangekochte artikelen.
Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.
De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van CreaZeepBron.

7.2 CreaZeepBron is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van CreaZeepBron.
CreaZeepbron is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 Indien CreaZeepBron, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 Het is mogelijk dat CreaZeepBron op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn.
Dergelijke links zijn louter informatief.
CreaZeepBron is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.


Artikel 8 Overmacht


8.1 In geval van overmacht is CreaZeepBron niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


Artikel 9 Intellectueel eigendom


9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij CreaZeepBron, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CreaZeepBron, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.


Artikel 10 Persoonsgegevens


10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door CreaZeepBron vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
Het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site;
Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

10.2 CreaZeepBron neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3 CreaZeepBron verstrekt geen klantgegevens aan derden.


Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter


11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 12 Diversen


12.1 CreaZeepBron is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer: 55466923

12.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan CreaZeepBron naar het email adres creazeepbron@live.nl zoals staat aangegeven op de internetsite.

12.3 Wanneer door CreaZeepBron gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen.
De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat CreaZeepBron deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

13. Veiligheidsvoorschriften Speenkoorden & artikelen die je aan een speenkoord kan gebruiken.

Veiligheidsvoorschriften Speenkoorden, Bijtringen, Houten Ringen, Kralen :

Laat uw baby of kind nooit onbewaakt achter en met een speenkoord slapen of spelen.

Wij raden het uw ten zeerste af om een speenkoord te gebruiken bij uw baby - kindje in de wieg of in bed.

Gebruik een speenkoord altijd onder toezicht van een volwassen persoon bij uw baby - kindje

Wanneer speenkoorden in contact komen met (veel) speeksel en/of water/vocht kunnen de materialen hun stevigheid verliezen en/of sneller kapot gaan.

Het gebruik van een speenkoord met uw baby of kindje is altijd uw verantwoording.

Bijtringen, rammelaars, speenkoorden, houten ringen, Kralen van siliconen, hout of gehaakte kralen afspoelen en indien nodig weken in water.

Niet wrijven over het hout of haakwerk maar in huis op huiskamer temperatuur laten drogen.

Doe dit alleen wanneer een reiniging echt noodzakelijk is.

Al deze artikelen kunnen NIET in de vaatwasser of wasmachine

De verantwoordelijkheid voor het in acht nemen en naleven van de veiligheidsvoorschriften ligt bij de eind gebruiker(s)

Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden wordt er bevestigt dat u op de hoogte bent en heeft kennis genomen van deze voorschriften.

Geeft u een speenkoord cadeau ?

*Zorg dan dat de ontvanger op de hoogte is van deze voorschriften.

*Wij zullen bij deze artikelen een gedrukt exemplaar van de veiligheidsvoorschriften bijsluiten.

* Geef deze voorschriften bij het cadeau aan de ontvanger

Nogmaals:

Algemene Voorwaarden CreaZeepBron

Voor bestellingen bij CreaZeepBron gelden de volgende algemene voorwaarden:

Door het vakje aan te klikken van onze Algemene Voorwaarden, en daarna het bevestigen van uw bestelling,
daarmee gaat u een betalingsverplichting aan met CreaZeepBron en bent u verplicht uw bestelling te betalen !!

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2023 Crea Zeep Bron | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel